Adatvédelem

A REÁL-ENERGO Kft. adatvédelmi tájékoztatója:

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése:REÁL-ENERGO Mérnökiroda és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név:REÁL-ENERGO Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:Cg. 13-09-081535

Adatkezelő székhelye:2030 Érd, Ligetszépe u. 8.

Adatkezelő telephelye, levelezési címe:

1062 Budapest, Székely Bertalan u. 10., I/20.

Adatkezelő elérhetősége:real-energo@real-energo.hu

Adatkezelő vezető tisztségviselője:

Lakatos Tibor

Adatkezelő adatvédelmi felelőse:Virágh Via

Adatvédelmi felelős elérhetősége:

viragh.via@real-energo.hu

 2.  Adatkezelésre vonatkozó szabályok

 A REÁL-ENERGO Kft. („Társaság”) Általános adatvédelmi szabályzata alapján kezeli a jelen felülettel összefüggésben a személyes adatokat.

 A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

  • a Társaság munkavállalóira (beleérte az eseti jelleggel munkavégzésre igénybe vett munkavállalókat),
  • az adatfeldolgozókra, és
  • a fentieken túlmenően a Társasággal bármilyen szerződéses jogviszonyban álló személyekre.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:

  • a Társaságnál keletkezett valamennyi adatra,
  • az adatkezelési tevékenység során létrejött adatra,
  • az informatikai rendszer működtetése kapcsán kezelt és/vagy feldolgozott adatra, továbbá valamennyi informatikai eszközre (hardver és szoftver),
  • a Társaság működése során keletkező közérdekű adatra.

 Személyes adat kezelése csak jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése érdekében történik. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

 Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

 A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

 A Társaságnál adatkezelést végző munkavállalók, és a Társaság szerződéses megbízása alapján az adatkezelésben résztvevők és azok alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

 A Társaság ügyvezető igazgatója a Társaság sajátosságainak figyelembevételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, a vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezeléssel megbízott felelőst.

 A Társaság munkavállalói munkavégzésük során folyamatosan gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, valamint, hogy a személyes adat tárolása olyan formában történjen, hogy jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető vagy megsemmisíthető.

 3. Az érintettek jogainak érvényesítése

 Az azonosítható természetes személy („érintett”) tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen módon történik személyes adatai kezelése, illetve szükség esetén jogosult kérni személyes adatainak helyesbítését, korlátozását vagy törlését (ez alól kivételt képeznek a jogszabályban elrendelt adatkezelések), illetve kérheti a rá vonatkozó személyes adatokra vonatkozó tájékoztatás részére történő kézhezvételét és egy másik adatkezelőnek továbbítását.

 Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelemért felelős személytől, aki azt 10 napon belül teljesíti.

 Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 4. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

 Az adatkezelés helye: a Társaság központi e-mail címére (real-energo@real-energo.hu) beérkező e-maileket tároló szerver az Adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint.

4.1. A Társaság honlapjának adatkezelése

A Társaság saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon korlátozás nélkül szerezhet információkat, a honlapon keresztül viszont nem gyűjt információkat a látogatókról, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

 4.2. Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

A Társaság az általa nyilvános felületen tárolt honlapján a látogatóknak nincs lehetőségük közvetlen kapcsolatfelvételre csupán a honlapon feltüntetett központi e-mail címére küldhet e-mailt.

4.3. Munkaerő-toborzással és „beeső önéletrajzok”-kal kapcsolatos közös szabályok

 A Társaság a munkára jelentkezés céljából a Társaság központi e-mail címére (real-energo@real-energo.hu) érkezett személyes adatok tartalmazó önéletrajzokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások szerint kezeli

 Amennyiben az önéletrajz nem a központi e-mail címre érkezik, hanem a Társaság tulajdonába tartozó e-mail címre, abban az esetben az adott e-mail cím használója azonnali hatállyal gondoskodik arról, hogy átkerüljön a központi e-mail címre, és ezzel egyidejűleg a levél törléséről gondoskodik.

 Minden, a Társaság előtt feltárt önéletrajz esetében az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) ad jogalapot.

 Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonható, így az érintett jelen szabályzat szerint meghatározottak alapján visszavonhatja hozzájárulását.

 Amennyiben a Társasághoz önéletrajz érkezik, úgy a Társaság minden esetben válaszlevelet küld a jelentkezőnek, amelyben tájékoztatja a jelentkezőt az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és az adatkezelés elleni tiltakozás formáiról. A „Válaszlevél az adatbázisba kerülő önéletrajzokra” című válasz a szabályzat 5. sz. melléklete.

 5. Adatvédelmi felelős és elérhetőségei

A Társaság adatvédelmi felelőse:            Virágh Via

Adatvédelmi felelős elérhetősége:           viragh.via@real-energo.hu